Bel ons Email ons Log In

Algemene voorwaarden

Indien u deze website bezoekt en/of gebruik maakt van deze website en/of gebruik maakt van de diensten van Public Trading Online B.V. met als handelsnamen BeursPro en BeursPro.nl dan gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de in dit document genoemde algemene voorwaarden.

 

Algemene (gebruiks) voorwaarden Public Trading Online B.V.

1. Partijen
1. Public Trading Online B.V.: Public Trading Online, BeursPro, BeursPro.nl geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66019656, gevestigd in Amsterdam, Teleportboulevard 110 Unit 6.04, 1043 EJ Amsterdam. gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Public Trading Online: Website: www.beurspro.nl Email: info@beurspro.nl
3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten van Public Trading Online.

2. Toepasselijkheid
1. Public Trading Online verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Public Trading Online en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Public Trading Online bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod, account en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk door Public Trading Online is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld op bijvoorbeeld de website of in een andere vorm van een aanbod, zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Alle opgaven van Public Trading Online van getallen, omvang en andere weergegeven specificaties van de te leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Public Trading Online.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Public Trading Online.
5. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Public Trading Online een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Public Trading Online, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
6. Indien een opdracht door meerdere klanten is gegeven, verbinden alle klanten zich hoofdelijk aan de overeenkomst. Indien Public Trading Online de opdracht met meerdere opdrachtnemers aanneemt, is iedere opdrachtnemer verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
6. Public Trading Online is geen partij bij de overeenkomst tussen De Klant en een derde, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien, dienen partijen zelf op te lossen.
7. Het is De Klant niet toegestaan om gebruik te maken van de diensten van Public Trading Online, zolang zij minderjarig is en daarvoor geen toestemming heeft gekregen van haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
8. Het is De Klant alleen toegestaan om zelf een persoonlijke account aan te maken of door een derde met autorisatie van De Klant.
9. Elk account dient de identiteit van De Klant te beschrijven. Gevraagde gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. De Klant mag derhalve geen fictieve personage creëren of een andere identiteit vertegenwoordigen.
10. Het is niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van, bijvoorbeeld, advertenties of het afnemen van andere aangeboden goederen en diensten. De Klant is verantwoordelijk voor elk gebruik/handelen dat, al dan niet met toestemming van De Klant, via het account van De Klant wordt gebezigd. De Klant is verplicht om al het onbevoegde gebruik van het account van De Klant zo spoedig mogelijk aan Public Trading Online te melden.
11. Het is niet toegestaan om de diensten van Public Trading Online door te leveren of te verkopen aan derden.

4. Uitvoering van de overeenkomst
1. De Klant stelt Public Trading Online in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Public Trading Online.
2. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Public Trading Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Public Trading Online worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van bijvoorbeeld de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Public Trading Online zijn verstrekt, heeft Public Trading Online het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.
3. Public Trade Online zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Public Trade Online altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
4. De Klant is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant dit binnen 7 dagen na levering aan Public Trade Online te melden.
5. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid of in het geval van garantie, zal Public Trade Online het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
6. Wanneer De Klant Public Trade Online omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, De Klant de afronding van een fase heeft bevestigd, de garantietermijn is verstreken, De Klant toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase, De Klant het geleverde in gebruik heeft genomen of in ieder geval 3 maanden zijn verstreken na levering, vervalt zijn recht op enige remedie/garantie.
7. Het staat Public Trading Online vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

5. Vertoning, wijziging en gebruik van de te leveren dienst
1. Public Trading Online is gerechtigd de te leveren diensten om haar moverende redenen te weigeren, op te schorten of te verwijderen. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, overtreding van wettelijke of contractuele regels en voorwaarden, dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Public Trading Online.
2. Public Trading Online behoudt zich het recht voor de inhoud, vorm en het formaat (kwantiteit) van de te leveren dienst te allen tijde en naar eigen inzicht te wijzigen, zonder dat De Klant recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de gemoeide prijs.
3. Public Trading Online spant zich ervoor in de te leveren dienst te publiceren gedurende de gehele overeengekomen periode. Public Trading Online garandeert echter niet dat de te leveren dienst ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat de te leveren dienst te allen tijde toegankelijk is. Public Trading Online is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de te leveren dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van bijvoorbeeld de website of de te leveren dienst.

6. Garantie en aansprakelijkheid
1. De Klant staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Public Trading Online en/of derden. Public Trading Online is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de te leveren dienst. De Klant vrijwaart Public Trading Online zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden in verband met de inhoud van de te leveren dienst, bijvoorbeeld in het geval van schending van intellectueel eigendomsrechten van derden.
2. Public Trading Online is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de te leveren dienst.
3. Mocht Public Trading Online onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Public Trading Online gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of tot het bedrag van het honorarium dat Public Trading Online voor de werkzaamheden – waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
4. Aansprakelijkheid van Public Trading Online reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
5. Public Trading Online staat niet in voor uitlatingen, handelingen of prestaties van De Klant, al dan niet middels haar geleverde dienst.
6. De te leveren dienst van Public Trading Online bevat urls/links naar websites van derden. Deze doorverwijzingsmogelijkheden worden geboden als faciliteit en hebben niet de kwalificatie van aanbeveling door Public Trading Online. Public Trading Online is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de content van de gelinkte websites of voor het handelen en nalaten van deze derden.
7. De diensten van Public Trading Online zijn gebaseerd op gegevens die Public Trading Online vergelijkt met externe bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, de internetpagina, Facebook, Twitter, Whatsapp, Backtesting en/of van eigen test trading account of live trading accounts. Public Trading Online staat niet in voor de juistheid van de gebruikte gegevens. De diensten van Public Trading Online betreffen een momentopname, het kan dus zijn dat de uitkomst van de geleverde dienst in de tussentijd varieert. De diensten van Public Trading Online zijn slechts een indicatie en het wordt De Klant geacht de dienst voor eigen rekening en risico te controleren. Tenzij anders overeengekomen, kunnen van de uitkomst van de diensten geen garanties worden verleend.
8. De Klant aanvaardt en is zelf verantwoordelijk voor het feit dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Public Trading Online is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van gelden door het handelen van De Klant, evenmin in het geval De Klant is uitgegaan van de adviezen van Public Trading Online voortvloeiend uit de geleverde dienst van Public Trading Online.

7. Prijzen en betaling
1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle bedragen redelijk en billijk.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant het verschuldigde honoraria in zijn geheel direct voorafgaand aan de aanvang van de levering van de dienst te hebben voldaan.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Public Trading Online terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een – niet voor matiging vatbaar – bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Public Trading Online is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
5. Bij duurovereenkomsten is Public Trading Online gerechtigd om de tarieven te verhogen door bijvoorbeeld te indexeren conform het toepasselijk CBS-cijfer. In elk geval is Public Trading Online gerechtigd om zonder instemming van De Klant eenmaal per jaar een prijsstijging door te voeren van maximaal 3%. Indien Public Trading Online een hogere prijsstijging wenst, heeft zij een wachttermijn van 1 maand, waarbij De Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen die termijn schriftelijk te ontbinden. Bij gebreke daarvan wordt De Klant geacht akkoord te zijn met de prijsstijging.

8. (Tussentijdse) beëindiging en duur van de overeenkomst
1. Public Trading Online heeft het recht de toegang tot de geleverde dienst te ontzeggen en/of de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding, te ontbinden indien:
a) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
b) Op enig moment blijkt dat De Klant onjuiste informatie heeft verstrekt of Public Trading Online op enig andere wijze heeft misleid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de identiteit en persoonlijke eigenschappen van De Klant.
c) De Klant deze of andere van toepassing zijnde voorwaarden schendt.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Public Trading Online verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Er vindt geen restitutie van eventuele tegoeden plaats.
3. Art 7:408 BW is in de overeenkomst uitgesloten.
4. Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, kunnen door De Klant niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd, zoals aangegeven in het hoofdcontract. Indien daarin niets is bepaald, geldt een looptijd van één jaar. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een periode van tenminste 25% van de overeengekomen looptijd, afgerond in hele maanden. Public Trading Online is te allen tijde gerechtigd om de duurovereenkomst(en) tussentijds, met onmiddellijke ingang, op te zeggen.

9. Privacy en Intellectueel eigendom
1. Het eigendom van door Public Trading Online verstrekte ideeën, concepten, adviezen of rapporten, blijft volledig bij Public Trading Online, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Public Trading Online hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Public Trading Online gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Derden mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die intellectueel eigendommen deze niet commercieel gebruiken.
2. Het is De Klant niet toegestaan om andere Klanten of Public Trading Online ongevraagde post of e-mails, of andere spam, te versturen, ongevraagd op te bellen of op enig andere wijze te contacteren met als doel om producten en/of diensten van haar zelf of derden aan te prijzen of te verkopen. Het is De Klant tevens niet toegestaan om de handelsnamen van Public Trading Online en/of haar medewerkers op sociale media, consumenten websites, forums en reviewsites te gebruiken c.q. te openbaren.
3. De Klant garandeert dat zij de website en alle daarmee samenhangende producten, diensten en bescheidenen/documentatie, gebruikt in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom en privacybescherming.
4. De Klant wordt uitdrukkelijk verzocht haar persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te beschermen. Public Trading Online verzoekt De Klant niet zondermeer iedere persoonlijke informatie, zoals wachtwoorden of IBAN-nummers, aan derden te verstrekken. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen doordat zij gegevens aan derden verstrekt.
5. Bij het aanmaken van het account dient De Klant akkoord te gaan met het privacybeleid. De Klant kan op ieder gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst. Het maken van bezwaar en het daardoor zullen staken van de verwerking door Public Trading Online, geeft Public Trading Online het recht de overeenkomst te ontbinden.
6. Persoonsgegevens worden nimmer zonder toestemming van De Klant aan derden verstrekt. Het is wel mogelijk dat gegevens, enkel ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, aan derden worden verstrekt. Deze gegevens worden door deze derden nooit voor een ander doel gebruikt en na uitvoering van de overeenkomst verwijderd.
7. De Klant is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Public Trading Online onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van De Klant en derden verwerkt, zoals contactgegevens.
8. De Klant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door De Klant of derden worden ingevoerd of verwerkt. Bij De Klant ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. De Klant staat er jegens Public Trading Online voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Klant vrijwaart Public Trading Online van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
9. De Klant kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in en het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij De Klant. Public Trading Online zal zoveel als technisch mogelijk is en in redelijkheid van haar kan worden verwacht, medewerking verlenen aan de door De Klant na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen Public Trading Online begrepen en komen volledig voor rekening van De Klant.
10. Alle gegevens kunnen door Public Trading Online nadat zij geanonimiseerd zijn, worden gebruikt voor promotie-, trainings- en adviesdoeleinden, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Alle gegevens worden na verwijdering, om welke reden dan ook, geanonimiseerd bewaard en mogelijk gebruikt.
11. Indien De Klant in strijd met dit artikel handelt, verbeurt Public Trading Online een direct en volledig opeisbare boete van EUR. 5.000,- per overtreding en EUR. 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt. De hiervoor genoemde boete laat onverlet de gehoudenheid van De Klant tot betaling van een volledige schadevergoeding aan Public Trading Online indien de schade meer mocht belopen dan gemeld boetebedrag.

10. Wijzigingen van de algemene voorwaarden
In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Public Trading Online zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien De Klant een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Public Trading Online is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Public Trading Online.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van Public Trading Online gevestigd is, onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente, waarin het hoofdkantoor van Public Trading Online gevestigd is, onderhevig is.

12. Herroepingsrecht
1.De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen bij Public Trading Online geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Omdat Public Trading Online de nakoming van de te leveren dienst is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van De Klant, alsmede De Klant heeft verklaard dat De Klant daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding (herroepingsrecht) op grond van artikel 6:230p sub g BW, beschikt de klant niet over een wettelijke bedenktijd c.q. herroepingsrecht. Lees ook onze herroepingsrecht pagina.

Herroepingsrecht geldt hierdoor wél op fysieke producten die per post worden verstuurd zoals rapporten, ALLEEN verstuurd per post. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Modelformulier voor ontbinding / herroeping wat u hier kunt downloaden.

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

Wachtwoord vergeten?

Heeft u een vraag? Stel deze en wij beantwoorden deze op werkdagen binnen 24 uur.